غایت مطلوب‌ طراحان سور‌، رسیدن به تعادلی موزون میان فرم و کارآیی ست.
سور، جایگاه خود را به‌درستی می‌شناسد. نه کارخانه‌ی تولید انبوه ساخته‌های یکسان است و نه کارگاه کوچک ساخت اشیای هنری. به فضایی بینابین این دو «مرز» اعتقاد داریم و خواهان پیوندِ ذوق هنری و فن صنعتی هستیم.
از یاد نمی‌بریم که بارها با معماران بزرگ ایران همگام شده‌ایم و درعین‌حال که از آنان آموخته‌ایم، با دانش خود طرح‌های‌‌شان را به شکلی شیواتر و گویاتر ساخته‌ایم و عرضه کرده‌ایم.